David Vanderhallen, Frédéric Achten en Peter Van Doninck. Foto Joris Herregods

David Vanderhallen, Frédéric Achten en Peter Van Doninck.
Foto Joris Herregods

Duurzaam bedrijventerreinmanagement en een grensoverschrijdend mobiliteit- en rotoplan, dat zijn de belangrijkste focusclusters van het Beleidsplan Belangenbehartiging 2.0 van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen. Om dit ambitieus plan te verwezenlijken, werd het team belangenbehartiging uitgebreid met Peter Van Doninck, die instaat voor lokale belangenbehartiging en contacten met de gemeenten, en met David Vanderhallen, die zich inzet voor overkoepelende en arrondissementale topics als mobiliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit en bedrijventerreinen.

“Belangenbehartiging van onze ondernemingen is één van de belangrijkste zuilen van de Kamer”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka-KvK Mechelen. “We hebben de noden en de vragen van de ondernemingen gedetecteerd en gestroomlijnd en een paar prioritaire beleidsterreinen vastgelegd. Duurzaam bedrijventerreinmanagement is daar één van. We willen de focus leggen op een verhoogd bedrijfseconomisch rendement, gekoppeld aan een vermindering van de milieubelasting, een intensiever en optimaler gebruik van de ruimte en betere werkomstandigheden. Dat moet kunnen zonder al te veel overheadkosten van een parkmanager.”

Ondernemers vragen volgens Achten wel degelijk professionele ondersteuning inzake duurzaam bedrijventerreinmanagement. “Voka wil zorgen voor clusteropportuniteiten, zowel voor leden als voor niet-leden. Er moet een uitgekiend en uniform vergunningsbeleid komen dat hetzelfde is voor alle bedrijvenzones. Onderlinge samenwerking en co-creatie tussen verschillende actoren moet worden gestimuleerd.”

De komende 24 maanden zal daar sterk op worden ingezet, samen met de vzw’s van bedrijventerreinen, lokale overheden, intercommunales, de POM en private partners. Er wordt een bedrijventerrein-scan uitgevoerd met 24 aandachtspunten en er komen klankbordgroepen en themadagen met ondernemers en stakeholders over ruimtegebruik, mobiliteit, energie en milieu. Er wordt overlegd met parkmanagers om verbeteringsvoorstellen om te zetten in concrete acties. En er komt een project in samenwerking met onderwijsinstellingen als Thomas More en KULeuven om een beeld te scheppen van het bedrijventerrein van de toekomst.

“Park 2020 hebben we het genoemd. We willen dat studenten, bijvoorbeeld de ingenieurs van Campus De Nayer, of van de richtingen bedrijfsmanagement of architectuur, zich buigen over het bedrijventerrein van de toekomst. Hoe gaat dat er uitzien, hoe moet het groenbeheer gebeuren, hoe kan de ruimte optimaal worden benut? De nieuwe technologieën evolueren razendsnel, en zorgen zeker voor extra opportuniteiten.”

Voka-KvK Mechelen gaat ook onderzoeken hoe ondernemersvriendelijk gemeenten zijn. “In het voorjaar gaan we de ondernemersloketten van de gemeenten testen. We sturen mysteryshoppers op pad die een vraag stellen aan het loket, om te checken hoe snel er wordt gezorgd voor een oplossing. Er komen ook ontmoetingen met de gemeenten om na te gaan wat reeds werd gerealiseerd van de beleidsplannen.”

De Kamer schakelt tevens Hans Brüderlin van het Subsidiecenter in om ondernemers advies te geven over subsidiemogelijkheden. “Ondernemers zijn nog te weinig op de hoogte van die mogelijkheden, en subsidies kunnen een echte boost zijn voor ondernemerschap. Elke derde vrijdag van de maand wordt de vaste zitdag voor vragen over subsidies. Een afspraak kan worden gemaakt via EHBO.mechelen@voka.be.”

Naast het bedrijventerreinproject is er nog een tweede groot project: het grensoverschrijdend plan voor mobiliteit en Roto (Ruimte Om Te Ondernemen). “Er wordt een update gemaakt van het bestaande roto-plan in combinatie met alle mobiliteitsmodi, bijvoorbeeld ook het fietsroutenetwerk. Alle KMO-zones (niet enkel de industriezones) worden in kaart gebracht en er komt een studie van de actuele landbouwzones. Misschien kunnen sommige landbouwzones worden geïntegreerd in een KMO-zone? De huidige en toekomstige grote werkgevers worden in kaart gebracht. Neem bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis dat een zeer grote werkgever wordt, wat voor veel extra woon-werkverkeer gaat zorgen. Hoe kan de infrastructuur worden aangepast?”

Er wordt tevens gefocust op zoekzones van ongeveer 20 ha om investeerders aan te trekken. “KMO’s zijn meer gericht op kennisindustrie, die hebben niet zo veel ruimte nodig.” Alle stakeholders worden hierbij betrokken, en er wordt ook grensoverschrijdend gewerkt. “Mechelen ligt tussen Leuven, Brussel en Antwerpen, dus moeten we wel samenwerken met de omliggende arrondissementen.”

Energie wordt ook een belangrijk aandachtspunt. “Reguliere energie wordt schaarser en duurder. Energiekosten wegen op het budget van een bedrijf. We willen bedrijven wijzen op opportuniteiten en alternatieven om hun onderneming meer rendabel te maken.”