Gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen.

De provincie Antwerpen zet in 2016 het huidige beleid voort en blijft investeren op alle terreinen waarvoor ze momenteel bevoegd is. Ondanks het onverwacht wegvallen van de compensatie voor de outillering, is de begroting voor 2016 voor het derde jaar op rij in evenwicht. De provinciale belastingen blijven onveranderd en de bedrijfsbelasting zal zelfs lichtjes dalen door de negatieve index. Er zijn daarnaast ook de nodige economische impulsen opgenomen. “De provincie wil onze regio als Europese economische topregio verankeren. We zetten in op de speerpuntsectoren bouw, chemie en life sciences, haven en logistiek, creatieve economie, detailhandel en het agro-complex. In die sectoren willen we ruimte creëren om te ondernemen en is er aandacht voor streekontwikkeling en innovatieve toepassingen zoals geothermie en warmtenetten”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor economie en innovatie. Eén van de vernieuwingen is de lancering van de Retailcompass als service aan alle steden en gemeenten.

De Retailcompass is een uniek aanbod vanaf 2016, want enkel bij de provincies verkrijgbaar. “We maken impactanalyses van geplande retail-ontwikkelingen (nieuw, uitbreidingen). We berekenen daarbij de effecten op klantenverschuivingen en wat dat betekent voor de andere winkelgebieden in de omgeving (bv. klantenverlies in de handelskern)”, aldus gedeputeerde Caluwé. Het is een ideaal instrument om het spanningsveld tussen handelskernen, retailparken, shoppingcentra en baanwinkels in kaart te brengen en zeer bruikbaar voor socio-economische en stedenbouwkundige vergunningen. Deze compass is gebaseerd op dezelfde software als RetailSonar, een gelijkaardige tool voor retailers (berekent impact op hun andere filialen). Het is een dynamisch statistisch model dat intussen ook wordt geconsulteerd door de Vlaamse overheid. Zo krijgen lokale besturen vergelijkbare cijfers en argumenten om de discussie met retailers, projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars te objectiveren.

Er wordt verder ingezet op de succesformule waarbij samen met gemeenten een Strategisch Commercieel Plan wordt uitgewerkt op basis van een goed onderbouwde analyse, inclusief afbakening kernwinkelgebied, enzovoort. Begin 2016 zullen acht trajecten in vijftijn gemeenten zijn afgerond. De vraag vanuit de gemeenten blijft groeien. Momenteel is de provincie actief in Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen. Duffel heeft interesse.

Glastuinbouw

Het beleidsplan Glastuinbouw van de provincie Antwerpen, dat recent door de deputatie werd goedgekeurd, bevat een aantal algemene beleidslijnen rond de glastuinbouw. Zo wordt bij POM (Provinciale ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen iemand aangeworven om te zoeken naar potenties voor glastuinbouw in synergie met bestaande restwarmte- en CO²-bronnen. “We zetten als provincie in op samenwerking tussen bestaande glastuinbouwbedrijven op vlak van warmte en CO² en zoeken naar mogelijkheden om duurzamere energiebronnen te gebruiken.” Tot slot wordt als gevolg van de schaalvergroting in de glastuinbouw, ingezet op de agrarische reconversie van de bestaande serrecomplexen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van thuisverkoop, biologische teelt, teelt van klein fruit (bessen, …), zelfpluk- en kweektuinen (CSA-concept), het inzetten op nieuwe niches (zoals biomedische teelten, aquacultuur en algenteelt, insectenkweek,…). Voorstel is om serrecomplexen die bouwfysisch in goede staat zijn, te behouden voor teeltactiviteiten door het stimuleren van teeltreconversie. Een eerste stap hierin is het opmaken van een inventaris met de huidige leegstand en het alternatief gebruik van serres in onze provincie.

In 2016 zal er ook een brede consultatieronde gehouden worden om de krachtlijnen van het nieuwe ruimtelijk structuurplan af te toetsen en wordt gewerkt aan de implementatie van de omgevingsvergunning die een verlaging van de administratieve lasten betekent voor bedrijven en gemeenten. De komende 2 weken buigt de Antwerpse provincieraad zich over het budget van 2016.