Nieuwe stedenbouwkundige verordening in Mechelen

bouwDe stad Mechelen heeft een nieuwe stedenbouwkundige verordening uitgewerkt die in voege gaat op 25 april. Wie bouwt of verbouwt in Mechelen en hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, moet deze plannen toetsen aan de nieuwe verordening. Het stadsbestuur bewaakt op die manier het historisch karakter van de stad en laat ruimte om de dialoog aan te gaan met een moderne architectuur.

In de herschreven stedenbouwkundige verordening staan alle voorschriften waarmee iedereen die in Mechelen wil (ver)bouwen rekening dient te houden. Ze vervangt de basisverordening die dateerde van… 1933. “De stad Mechelen wil een duidelijk regelgevend kader aanbieden dat rechtszekerheid biedt, en tevens ruimte laat voor vernieuwende initiatieven en nieuwe woonvormen”, licht schepen van Stedenbouw Greet Geypen toe.

Voor de opmaak van de verordening werd uitgebreid advies ingewonnen bij verschillende instanties zoals de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), de Commissie Monumentenzorg, AMO (Architecten Mechelen en Omgeving), de Mechelse notarissen, Woonpunt, het duurzaamheidsbureau Kamp C, de Vlaamse Overheid en de Provinciale Overheid.

Hierna besprak een stuurgroep – bestaande uit een delegatie van het schepencollege en de bevoegde ambtenaren – alle adviezen en bundelde de regelgeving in een transparant en eenduidig document.

Na goedkeuring door de gemeenteraad op 24 februari 2015 kreeg de stad Mechelen op 2 april ook de goedkeuring van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen.

De Mechelse stedenbouwkundige verordening gaat uit van enkele belangrijke krachtlijnen: bewaken van de woonkwaliteit, omzichtig omgaan met het Mechels erfgoed, versterken van het kernwinkelgebied en een regelgevend kader aanbieden voor nieuwe woonvormen zoals cohousing en assistentiewoningen.

Ook worden een aantal regels versoepeld. Zo wordt het vervangen van buitenschrijnwerk en dakbedekking vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning (indien het niet gaat om een monument of geïnventariseerd pand). Ook voor het plaatsen van een tuinhuis moet er geen bouwdossier ingediend worden indien aan alle voorwaarden van het vrijstellingsbesluit voldaan is en het niet strijdig is met het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) of met de verkavelingsvoorschriften.