Nieuw RUP: rechtszekerheid voor Mechelse zonevreemde bedrijven

bartsomersDe stad Mechelen wil zonevreemde bedrijven op haar grondgebied rechtszekerheid geven en is daarom bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven. Dit RUP wordt van half oktober tot half december onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gemeenteraad behandelt de zaak in mei 2016.

Mechelse bedrijven die zich bevinden op een locatie die niet bestemd is voor hun activiteiten, hebben momenteel geen zekerheid over hun situatie. In een voorstudie heeft het studiebureau Anteagroup in dit verband een basislijst van 88 bedrijven onderzocht.

“We willen bedrijven meer rechtszekerheid geven zodat de eigenaars niet meer beperkt worden in hun mogelijkheden om te renoveren, te verbouwen, uit te breiden of af te breken voor een nieuwbouw”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen. “Na een gedetailleerde analyse werd voor een weloverwogen selectie van bedrijven een planologische oplossing uitgewerkt. Met de opmaak van dit RUP krijgen een aantal zonevreemde bedrijven de mogelijkheid om op hun bestaande, vaak historisch gegroeide locatie te blijven en/of krijgen ze duidelijkheid over hun toekomstmogelijkheden.”

Van de basislijst van 88 bedrijven werden een aantal bedrijven geschrapt omdat er niet langer sprake is van een zonevreemde activiteit of omdat het bedrijf op die locatie niet meer aanwezig is. Deze screening resulteerde in een onderzoekslijst van 46 bedrijven. Die werden verdeeld in drie categorieën:

– opmaak van een deelplan (herbestemmen): er is voldoende ruimtelijke draagkracht om een herbestemming voor dit bedrijf door te voeren.
– geen opmaak deelplan: er is onvoldoende ruimtelijke draagkracht voor de herbestemming.
– Er wordt verder gewerkt binnen het huidig planologisch kader. Er wordt geen deelplan opgemaakt aangezien er vandaag geen afdoende problemen zijn met de vergunningsverlening en ruimtelijke aandachtspunten. Randvoorwaarden kunnen met de huidige bestemmingen worden opgelegd in het kader van de huidige vergunningverlening.

23 bedrijven werden weerhouden voor de verdere uitwerking in het RUP (categorie ‘opmaak deelplan (herbestemmen)’). Deze bedrijven komen in aanmerking voor een herbestemming van het gebied waar ze gelegen zijn. De bedrijven die uiteindelijk niet werden opgenomen en de eigenaars van de percelen die in het RUP liggen, kunnen hun bedenkingen nog meegeven in het kader van het openbaar onderzoek.

Aan de opdracht van het studiebureau voor de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven werd ook een tweede luik gekoppeld: een onderzoek van alle industrie- en KMO-gebieden van het gewestplan. Deze screening had als doel na te gaan of er geen kleinere bedrijvenzones achterhaald zijn. De KMO- of industriegebieden waarvoor een herbestemming mogelijk is, zullen worden herbestemd.

Uit deze screening werden 4 bedrijvenzones (KMO-gebied Muizenbrug in Muizen, KMO-gebied Kriekerijveld 1 Hombeek, KMO-gebied Lakenraamstraat Walem en het industriegebied Kadodderstraat) weerhouden die in aanmerking komen voor een bestemmingswissel.

“Met dit RUP zetten we ons beleid verder en investeren we in onze toekomst. We voorzien hier een budget van bijna 270.000 euro voor”, aldus burgemeester Bart Somers. “De planologische bestemming mag niet verlammend werken voor bedrijvigheid en ondernemingszin. Ook met schaarse ruimte willen we bedrijvigheid in diversiteit blijven aanmoedigen en klaarheid scheppen in toekomstkansen. Het uiteindelijke doel is een betere lokale ruimtelijke ordening. Dit kan maar door harmoniseren van bestemmingen.”

Het RUP wordt vanaf midden oktober tot midden december aan een openbaar onderzoek onderworpen. Nadien bundelt de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) de adviezen, opmerkingen en bezwaren om een gemotiveerd advies uit te brengen vooraleer dit punt in mei van 2016 op de gemeenteraad komt. Zonder tegenkanting mag de publicatie in het Belgisch Staatsblad in juli van volgend jaar verwacht worden.