doelNu duidelijk is dat na Tihange 2 en Doel 3 ook de kerncentrale Doel 4 voor een niet nader bepaalde tijd buiten gebruik is, bereidt ook Mechelen zich voor op een eventuele stroomschaarste. Als die schaarste zich effectief voordoet, zal niet alleen de bevolking worden gevraagd om het particulier energieverbruik te beperken. Ook bepaalde industriële processen zullen dan mogelijk worden afgebouwd of verschoven.

Als dat niet volstaat om de schaarste op te vangen, kan de minister van Economie of de staatssecretaris van Energie aan netbeheerder Elia opdragen om het afschakelplan in werking te laten treden. Dat plan is opgesteld door de Federale overheid en voorziet in het gecontroleerd afschakelen van bepaalde zones voor een duur van twee tot vier uur, en dit tijdens piekmomenten waarop de vraag naar energie het grootst is.

Op 3 september zal de Federale overheid de stad Mechelen inlichten over het definitieve afbakeningsplan van de eventueel betrokken zones op Mechels grondgebied. De afschakelzones vallen niet gelijk met de stads- en gemeentegrenzen, waardoor de exacte impact bij de lokale besturen nog niet bekend is. Normaliter ontziet het afschakelplan zo veel mogelijk dichtbevolkte gebieden en industriezones, zodat mogelijk vooral landelijke gebieden en buitengemeenten de impact van een tijdelijke afschakeling zouden kunnen voelen.

Binnen de dienst Noodplanning van de stad Mechelen met noodplanambtenaar Steven Vermeeren wordt in samenspraak met de hulp- en ordediensten intensief gewerkt aan een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) dat in werking treedt in geval van stroomafschakeling. Dat plan bereidt de diensten optimaal voor op de gevolgen van een eventuele stroomonderbreking. Binnen dit plan wordt ook rekening gehouden met eventuele nevenschade aan distributie-infrastructuur of lokale pannes. Ook gevoelige infrastructuur (zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, land- en tuinbouwbedrijven) wordt nauwgezet in kaart gebracht en deze bedrijven en instellingen worden in de loop van de komende weken betrokken bij diverse specifieke overlegmomenten. Ten slotte voorziet dit plan ook in een communicatieluik waarin wordt omschreven hoe naar de bevolking te communiceren in geval van tijdelijke panne waardoor courante communicatiekanalen door de tijdelijke stroomonderbreking niet bruikbaar zijn. Vanuit het crisiscentrum van de stad zal het coördinatiecomité onder leiding van de burgemeester de situatie tijdens een stroomonderbreking nauwgezet opvolgen en ingrijpen waar nodig.