Er is nieuw leven geblazen in het masterplan voor het stadsvernieuwingsproject van de stationsomgeving in Lier. Nadat het in 2009 werd goedgekeurd, werd het dossier even opzij geschoven. Nu is er dus opnieuw aandacht voor het project rond het station. Een update van het masterplan Ring West wordt op 26 juni ter goedkeuring bij de gemeenteraad voorgelegd.

Het plangebied van het masterplan behelst de gronden binnen en palend aan de ring R16. Meer bepaald gaat het over de ontwikkeling van het hele gebied tussen het station en de Ring tot aan het winkelpark Den Boom. De dringende verwezenlijking van onder andere een ontsluitingsweg richting het station vormt één van de belangrijkste punten. De aanleg van een ovonde, een horizontale rotonde, ter hoogte van de Boomlaarstraat gaat daar onder andere mee gepaard. Ook een fietsas vanaf de Mechelsesteenweg tot winkelcomplex Den Boom behoort tot de plannen, en moet aansluiting geven op de ontsluitingsweg van en naar het station. De onderhandelingen rond de ontsluitingsweg hebben reeds geresulteerd in de opmaak van diverse samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken projectontwikkelaars, Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams gewest.

Tevens wenst de stad de projecten die in de pijplijn zitten rondom de stationsomgeving te actualiseren. Zo zal er bijvoorbeeld worden ingezet op de integratie van een parkway in een hoogwaardige publieke ruimte met een stedelijk karakter. Het concept van een ondergrondse stationsparking onder het Leopoldplein wordt dan weer geschrapt. In de plaats daarvan komt er een parkeergebouw op de huidige parking aan de Tramweglei.